Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bimax: Bimax, Schaperstraat 11 te Enschede. Ingeschreven in het Kamer van Koophandel register onder nummer 08117292. Vertegenwoordigd door de heer R.F.S. Heitkamp.
Hoveniers-/groenvoorzieningswerkzaamheden: Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst. Het leveren van benodigde materialen voor de hierboven genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Bimax opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder B. omschreven.
Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Bimax zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.
Vrij of regiewerk: Alle werkzaamheden als bedoeld onder B. welke niet tussen opdrachtgever en Bimax zijn overeengekomen.
Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest.
Materialen zijn: – Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. – Zand, grond, teelaarde en compost. – Dode materialen: alle overige producten en materialen.
Bedragen en prijzen: Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn exclusief BTW.

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking
De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door Bimax gedaan aan of aangegaan met derden, indien en voor zover deze jegens hun wederpartij bekend hebben gemaakt deze voorwaarden in hun aanbiedingen en overeenkomsten ingevoegd te willen zien en daarop als ook op hun levering van toepassing te achten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1. bekendgemaakte voorwaarden geacht door opdrachtgever en Bimax te zijn geaccepteerd.

Artikel 3 De offerte/het aanbod
Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de Bimax de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht de Bimax deze informatie te verstrekken. Bimax brengt de offerte schriftelijk uit. De offerte is voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan de Bimax verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken. Bimax behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, tenzij de tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de Bimax wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de Bimax retour worden gezonden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze gespecificeerd waren, aan de Bimax betalen in geval Bimax wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering goederen wordt gegeven.

Artikel 4 Overeenkomsten
Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij of regiewerk en/of overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en aanvullingen en/of wijzigingen die hierop betrekking hebben, worden eerst door schriftelijke bevestiging van Bimax voor hem bindend. De inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 5 Leveranties
Alle leveranties welke door Bimax geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen. Bimax staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Bimax zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door Bimax, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.

Artikel 6 Wijzigingen in aangenomen werk
Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden verrekend.

Artikel 7 Transportrisico’s
Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van Bimax,tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 Uitvoerbaarheid van de opdracht
Indien naar het oordeel van Bimax de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft Bimax het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Bimax het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode. Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Bimax de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd. Overmacht aan de zijde van de Bimax. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Bimax tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt Bimax onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 9 Afspraken door personeel
Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Bimax binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 10 Oplevering
Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en Bimax daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
Bimax is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Bimax, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers. Bimax vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze als gevolg van uitvoering van de overeenkomst worden toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Bimax, zijn personeel of eventuele onderaannemers, met inachtneming van het in dit artikel verder bepaalde. De eventuele aansprakelijkheid van Bimax voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van Bimax niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien Bimax de identiteit van zijn leverancier van dode materialen aan de opdrachtgever kenbaar maakt, is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken, teneinde vergoeding van schade te verkrijgen. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat Bimax niet, respectievelijk niet meer, aansprakelijk gesteld kan worden, indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden. De opdrachtgever vrijwaart Bimax voor aanspraken van derden jegens Bimax indien Bimax schade veroorzaakt, doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Bimax bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

Artikel 12 Betalingen
Facturen dienen te zijn betaald binnen veertien dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Bimax een langer krediet dan veertien dagen na factuurdatum toestaat, dan wel dit ten onrechte door de opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan, aan Bimax een rente verschuldigd zijn ter hoogte van het wettelijke rentepercentage. Aan personen in dienst van Bimax, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 13 Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling
Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 14 Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging
Bij het overlijden van de heer R.F.S. Heitkamp, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Bimax, vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt Bimax op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij vrij of regiewerk het tot het ogenblik van overlijden verschuldigde, berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden. Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.

Artikel 15 Klachten en wanprestaties
Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van materialen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen schriftelijk te zijn ontvangen. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvankelijk indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

Artikel 16 Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden
Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt: Bimax zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de afnemer – desgewenst separaat – in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Prijswijzigingen
Bij de uitvoering van eenmalige werkzaamheden alsmede bij de onderhoudswerkzaamheden is de opdrachtnemer gerechtigd tussentijds wijzigingen in de prijs respectievelijk prijsdelen aan te brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in de CAO alsmede van wijzigingen in de sociale lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege. Verder kunnen wijzigingen in het kostenniveau van brandstof tussentijds worden doorgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot loonkosten zoals hierboven bedoeld zullen in de regel slechts twee maal per jaar en wel per 1 juli en/of per 1 januari worden doorgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot brandstoffen zullen worden doorgevoerd op het moment dat die wijzigingen optreden. In afwijking van hetgeen hierboven gesteld is, geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden en in het eerste jaar van de overeenkomst, recht op aanpassing van de overeengekomen prijs.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Bimax, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

Artikel 19 Onderhoudswerkzaamheden
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud, als bedoeld in artikel 1b, worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.

Artikel 20 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de beslissingen van de bevoegde rechter. Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden gaan partijen hiermede akkoord. De uitspraak op basis van de geschillenregeling is finaal en bindend.